งานที่ปรึกษาฯ นี้ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ หมู่บ้านจัดสรรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ประสงค์จะบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้าน กันเอง โดยไม่ใช้ทีมงานของบริษัทบริหาร แต่ยังมีความต้องการที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสรรหา ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และรวมถึงการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และมาตรการบังคับต่างๆ และการดำเนินการที่ไม่ขัดกับ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ.2558 ( ฉบับที่ 2 ) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สรรหาเจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์และส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้านคัดเลือกจนเป็นที่พอใจ
  • สรรหาทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ประจำนิติฯ ลาออก
  • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
  • จัดทำบัญชีมาตรฐานรายเดือน และออกงบประจำเดือน
  • รวมถึงการให้ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ

      งานที่ปรึกษาฯ นี้ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และใช้เครื่องมือสื่อสารมาช่วยในการบริหารจัดการ ราคาค่าบริการจึงสมเหตุสมผล และอยู่ในวิสัยที่ทุกหมู่บ้านจะสามารถใช้บริการได้

mcp-minifactory

phachasiri

ที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร M.C.P มินิ แฟคตอรี่

ที่ปรึกษาหมู่บ้านประชาสิริ พระราม 2